Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

malewka22
20:56
5866 a58f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
malewka22
20:55
1948 ec60 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarulletka rulletka
malewka22
20:55
malewka22
20:54
8326 e76d 390
Reposted fromloveparis loveparis viainsanedreamer insanedreamer
20:53
7200 6afb 390
Reposted fromdragonborn dragonborn viainsanedreamer insanedreamer
malewka22
04:23
0133 ea52 390
Reposted fromrol rol
malewka22
04:22
8095 ed95 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsanedreamer insanedreamer
04:22

July 06 2015

malewka22
22:16
8700 3760 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialexxie lexxie
malewka22
22:16
Litr wina i pół wódki i sześć szlugów byś palił i snuł smutki.  Litr wódki i pół wina.  Koniec lipca za chwilę znów zima - jak partyzant w tym smutnym jak pizda mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
— Taco Hemingway - Następna stacja
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
malewka22
22:15
9360 fecf
Reposted frommaybelater maybelater viainsanedreamer insanedreamer
malewka22
20:43
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viakamykowata kamykowata
malewka22
20:31
8030 eb81 390
Iceland - Midnightsun at Snæfellsnes peninsula - André Meinardus
Reposted frommeuzieumeuzieu meuzieumeuzieu vialexxie lexxie
malewka22
19:06
9357 dd15 390
malewka22
19:05
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi vialexxie lexxie
malewka22
16:53
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viakamykowata kamykowata
16:53
8048 495f 390
Reposted fromsmc smc vialexxie lexxie
malewka22
16:53
9309 acce 390
Reposted fromoutline outline viaarrependimento arrependimento
malewka22
13:15

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
Reposted fromsorata sorata viarol rol
malewka22
13:15
7687 451b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl